Dom za odrasle osobe Vila Maria pruža usluge cjelodnevnog i poludnevnog boravka, organiziranog stanovanja uz podršku te uslugu pomoći u kući.

Boravak

Boravak je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak.

Cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati, a poludnevni od 4 do 6 sati u kojem vremenu se osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne podrške, organiziranja slobodnog vremena ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. Može se priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

Dnevni boravak SUSRET otvoren je 13. siječnja 2016. godine u sklopu projekta "TRIP - B Podrška u zajednici" koji je sufinancirala Europska unija iz Eurpskog socijalnog fonda. Nakon završetka projekta, od 14. srpnja 2016. godine Dnevni boravak djeluje u sklopu Doma za odrasle osobe Vila Maria.

Poludnevni i cjelodnevni boravak, kao izvaninstitucionalni program za osobe s mentalnim oštećenjem, namijenjen je osobama koje žive u svojim obiteljima ili samostalno, u cilju kvalitetnog i organiziranog provođenja dijela dana izvan vlastite obitelji. Program je usmjeren prema učinkovitoj integraciji odraslih osoba s mentalnim oštećenjem u život zajednice te njihovoj socijalizaciji. Svakom korisniku pomaže se da sačuva i održi postojeće sposobnosti, razvije određene vještine, osjećaj odgovornosti te aktivno sudjeluje u svakodnevnim aktivnostima kako bi što duže ostao u svojoj društvenoj sredini.

Cilj je putem individualnog pristupa poboljšati kvalitetu života korisnika i obitelji, unaprijediti socijalne vještine i osposobiti korisnike za samostalan život unapređenjem njihovih funkcionalnih, emocionalnih i intelektualnih sposobnosti.

U okviru usluge boravka pružaju se sljedeće usluge:

Prehrana

U okviru cjelodnevnog boravka osiguravaju se najmanje dva obroka, a poludnevnog boravka najmanje jedan obrok dnevno. Korisnici sudjeluju u pripremi obroka.

Briga o zdravlju i njega

Prati se zdravstveno stanje korisnika s naglaskom na praćenje psihičkog stanja i redovitog uzimanja farmakoterapije. Njegovateljice pružaju uslugu njege prema individualnim potrebama korisnika. Korisnike se educira o brzi o vlastitom zdravlju i održavanju osobne higijene.

Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena

Sadržaj radno - terapijskih aktivnosti:

- Samozbrinjavanje - Kod korisnika se potiče razvijanje i održavanje vještina za samostalnu ili što samostalniju brigu o osobnoj higijeni i osobnom izgledu, urednosti, odijevanju te održavanju osobnog prostora i odjeće.

- Produktivnost - Potiče se stvaranje i održavanje radnih navika, prihvaćanje obveza kao sastavnog dijela života, razvijanje kulturnih navika, priprema i uvježbavanje vještina za život u zajednici, uspostava i održavanje socijalnih odnosa, poboljšanje kvalitete života, razvijanje sigurnosti, samopouzdanja i dostojanstva u svakodnevnim situacijama.

- Slobodno vrijeme, razonoda i odmor - Kod korisnika se potiče održavanje postojećih vještina i učenje novih, zadovoljavanje potrebe za druženjem, zadovoljavanje potrebe za kreativnošću i samoizražavanjem, razvijanje i održavanje koordinacije pokreta i vještina koncentracije, zadovoljenje osobnih interesa i sociokulturnih potreba, održavanje i razvijanje motoričkih i senzoričkih sposobnosti, zadovoljavanje potrebe za kretanjem i poticanje i održavanje zdravog načina života kroz bavljenje fizičkom aktivnošću.

Dojmovi naših korisnika

"Nigdje do sada nisam dobio toliko posvećenosti, truda i pomoći za moje poteškoće."

"Jedva sam čekala ponedjeljak da dođem tu - vikendom mi je baš dosadno."

"Lijepo mi je što sami spremamo (hranu, čistimo prostorije i sl.) jer osjećam kao da sam sposobna."

Kontakt:

Erika Todorić, radna terapeutkinja 091 317 8801
Tina Načinović, socijalna radnica 099 736 0687
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Organizirano stanovanje uz podršku

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe u stanu ili izvan stana osiguravaju osnovne životne te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe. Ovisno o potrebnoj podršci, usluge organiziranog stanovanja mogu se pružati u sljedećem opsegu i trajanju:

  • organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku 24 sata dnevno
  • organizirano stanovanje uz svakodnevnu intenzivnu podršku 16 sati dnevno
  • organizirano stanovanje uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku 2,5 sati dnevno
  • organizirano stanovanje uz povremenu podršku 2 sata 2 - 3 puta tjedno

Podrška u organiziranom stanovanju uključuje: razvijanje vještina i podršku u samostalnoj brizi o vlastitoj prehrani, pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina pri pripremanju obroka odnosno priprema obroka; pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina u održavanju higijene posuđa i namirnica; poticanje i uvježbavanje u samostalnoj brizi o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti; pomoć pri snalaženju u vremenu i prostoru; razvijanje i poticanje radnih navika; podrška korisnicima u sudjelovanju u radnim aktivnostima u lokalnoj zajednici, poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika; motivacija i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti, pružanje podrške u svakodnevnim životnim situacijama.

Dom za odrasle osobe Vila Maria trenutno pruža uslugu organiziranog stanovanja za 5 korisnika u jednoj stambenoj jedinici.

Pomoć u kući

Pomoć u kući je socijalna usluga koju može ostvariti osoba kojoj je zbog mentalnog oštećenja prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Usluge pomoći koju Dom pruža u kući korisnika obuhvaćaju:

  • obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)
  • održavanje osobne higijene u kući korisnika (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
  • zadovoljanje drugih svakodnevnih potreba (npr. dostava gotovih obroka u kuću, uređenje okućnice, obavljanje tehničkih poslova u kući (cijepanje drva, košnja trave, obavljanje sitnih popravka u kući koji ne zahtijevaju specifična stručna znanja).