Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Dom za odrasle osobe Vila Maria sastavio je katalog informacija koji sadrži pregled informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire ova ustanova.

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • pisanim putem na adresu: Dom za psihički bolesne odrasle osobe Vila Maria, Šišanska cesta 2, 52 100 Pula
 • elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 • telefonom na broj: 052/545 480
 • telefaksom na broj: 052/389 024
 • osobno kod službenika za informiranje u prostorijama Doma.

Za dodatne informacije molimo obratite se službeniku za informiranje na brojeve telefona:

    052/545 479, 099 2585 818 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će mu Dom učiniti informaciju dostupnom.

Informaciju možemo učiniti dostupnom na jedan od sljedećih načina:

 • neposredno davanje informacije
 • davanje informacije pisanim putem
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata
 • dostavljanjem preslika dokumenata
 • na drugi prikladan način

Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

I z v j e š ć a

*Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. god.

* Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. god.

 * Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. god.

 * Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu